įtraukusis ugdymas

VEIKSMO  SAVAITĖ „BE PATYČIŲ 2024”

Kovo mėn. 18-21 d. mūsų darželio mokytojai su ugdytiniais veiklų metu diskutavo „Kas yra draugystė?“, „Kam reikalingi draugai?”, „Ar mūsų grupė draugiška”, „Aš draugauju su visais“, „Koks elgesys yra tinkamas/netinkamas?“, „Grupės taisyklės“, „Stebuklingi žodeliai“, žaidė žaidimą „Mes panašūs ir skirtingi“, piešė grupių diagramas. Aptarė kas yra patyčios, kaip jas atpažinti, kaip atskirti gerą elgesį nuo blogo. Mokė vaikus tinkamų būdų spręsti konfliktus ir kur reikia kreiptis pagalbos. Vaikai gamino emociukus, kuriais papuošė „Emocijų medį“🙂

Logopedė Jurga Legienė ir priešmokyklinio ugdymo mokytoja Kristina Kirvaitienė


Kasmet kovo 21 d. minima Pasaulinė Dauno sindromo diena. Ši diena skirta visame pasaulyje didinti visuomenės supratimą apie Dauno sindromą, skatinti asmenų, turinčių šį sindromą, teisių, socialinės įtraukties ir gerovės palaikymą. Mūsų darželio bendruomenė  prisidėjo prie socialinės akcijos ,,Skirtingų kojinių šokis 2024″, skirtos išreikšti paramą, plėsti tolerancijos ribas, mažinti atskirtį bei formuoti sveiką visuomenės požiūrį į žmones su šiuo sindromu.  Skirtingos kojinės simbolizuoja kitoniškumą. Būkime tolerantiški ir vieningi!

https://www.facebook.com/100000550937922/videos/1074570320495200/

https://www.facebook.com/100000550937922/videos/293087857149889/
2023 m. lapkričio 17 d. darželio mokytojai dalyvavo respublikinėje metodinėje-praktinėje konferencijoje „Įtraukusis ugdymas ikimokyklinėse ugdymo įstaigose: realijos ir perspektyvos“. Mokytojos A. Astrauskienė ir L. Levinienė pasidalino patirtimi, skaitydamos pranešimą „Mokytojo padėjėjo vaidmuo įtraukiajame ugdyme“. 


Įtraukusis ugdymashttps://www.nsa.smm.lt/itrauktis-ugdyme/

Kauno r. sav. pasirengimo įtraukiojo ugdymo įgyvendinimui 2022-2024 m. priemonių planas

Dėmesys kiekvieno mokinio mokymuisi ir pažangai

NŠA parengtos SUP rekomendacijos, skirtos pritaikyti atnaujintą turinį skirtingų poreikių vaikams 

Žmogus su negalia irgi gali

KAS GI TAS MOKYTOJO PADĖJĖJAS?

Recenzuota mokslinės praktinės konferencijos medžiaga „ Pažinti, suprasti, padėti“

………………………………………..

Įtraukiojo ugdymo įgyvendinimas bendrojo ugdymo mokyklose

Metodinės rekomendacijos tėvams, pedagogams

Ankstyvoji pagalba vaikams su autizmo spektro sutrikimais

Raidos sutrikimų turinčių vaikų ugdymas bendrojo ugdymo grupėje

Įtraukusis ugdymas- pagalba mokytojui, mokyklai, specialiosios mokymo priemonės, aktualijos


TEISINĖ BAZĖ, REGLAMENTUOJANTI ŠVIETIMO PAGALBOS IR ĮTRAUKIOJO UGDYMOS SISTEMĄ:

Lietuvos Respublikos švietimo įstatymas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, ugdymo organizavimo tvarkos aprašas

Koordinuotai teikiamų švietimo pagalbos, socialinių ir sveikatos priežiūros paslaugų tvarkos aprašas

Mokyklos vaiko gerovės komisijos sudarymo ir jos darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių, turinčių specialiųjų ugdymosi poreikių, grupių nustatymo ir jų specialiųjų ugdymosi poreikių skirstymo į lygius tvarkos aprašas

Mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pedagoginiu, psichologiniu, medicininiu ir socialiniu pedagoginiu aspektais įvertinimo ir specialiojo ugdymosi skyrimo tvarkos aprašas

Specialiosios pedagoginės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Specialiosios pagalbos teikimo mokyklose (išskyrus aukštąsias mokyklas) tvarkos aprašas

Psichologinės pagalbos teikimo tvarkos aprašas

Socialinės pedagoginės pagalbos teikimo vaikui ir mokiniui tvarkos aprašas

Pedagoginių psichologinių tarnybų darbo organizavimo tvarkos aprašas:

Mokyklų, vykdančių formaliojo švietimo programas, tinklo kūrimo taisyklės