Vizija, misija, vertybės

Darželio misija – Teikti kokybiškas ikimokyklinio ir priešmokyklinio ugdymo(si) paslaugas, integruojant inovatyvius ugdymo ir sveikos gyvensenos puoselėjimo elementus, siekiant tenkinti prigimtinius vaiko poreikius, glaudžiai bendradarbiaujant su šeima ir socialiniais partneriais.

Darželio vizija – Moderni, besimokanti, bendradarbiaujanti ir atvira naujovėms ugdymosi įstaiga, padedanti pažinti pasaulį, puoselėjanti kiekvieno vaiko individualumą ir siekianti jo asmenybės ūgties.

Darželio filosofija – Visuminis humanistinis vaiko galių puoselėjimas įgyvendinant geros mokyklos koncepciją ir stiprinant partnerystės santykius su šeima.

Darželio vertybės:

*kūrybingumas ir inovacijos;

*tolerancija ir atvirumas;

*lyderystė ir asmeninė atsakomybė;

*pilietiškumas ir bendrystė.