Bendros žinios apie įstaigą

Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ (toliau – darželis) savo veiklą vykdo nuo 2020 m. spalio mėnesio 1 d. Darželį pastatė privatus statytojas, o Kauno rajono savivaldybė išnuomojo patalpas 5 metams. Darželio veiklą koordinuoja Kultūros, švietimo ir sporto skyrius. Darželis Domeikavos lopšelio-darželio „Luknė“ vardu įregistruotas registrų centre 2021 m. gegužės 5 d. Parengtas 2022-2026 m. strateginis planas, kuriam pritarta darželio tarybos 2021 lapkričio 18 d. protokoliniu nutarimu Nr. 4 ir Kauno rajono savivaldybės direktoriaus 2021 m. gruodžio 27 d. įsakymu Nr. ĮS-4040.

Didžiausia darželio vertybė – VAIKAS. Jo brandos poreikių tenkinimui nukreipta viso darželio personalo veikla. Ugdomoji veikla vykdoma pagal Kauno r. Domeikavos lopšelio-darželio parengtą ir ikimokyklinio ugdymo programą „Vaikystės dėlionė“. Programa atitinka valstybės nustatytus standartus.

Šiuo metu darželyje veikia 1 priešmokyklinio ugdymo grupė ir 10 ikimokyklinio ugdymo grupių, kurias lanko 218 vaikų. Darželis turi 3 „Šeimos darželio“ modelius, kurie teikia vaikų priežiūros paslaugą 15 vaikų.

Darželyje dirba: 3 vadovai, 17 ikimokyklinio ugdymo mokytojų, 3 priešmokyklinio ugdymo mokytojai, 2 meninio ugdymo mokytojai, 2 logopedai, 3 mokytojų padėjėjai spec. poreikių vaikui ir aptarnaujančio personalo 25 žmonės.

Darželyje funkcionuoja Darželio taryba, Mokytojų taryba, Metodinė grupė, savo veiklą vykdo Vaiko gerovės komisija. Susibūrė 3 grupės: Sveikatos stiprinimo krypties koordinacinė grupė, Meninio ugdymo krypties koordinacinė grupė ir Ekologinio ugdymo krypties koordinacinė grupė.